Witamy na stronie biblioteki publicznej

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie

Podsumowanie powiatowego etapu konkursu strażackiego

Dodane 7 marca, 2023

Czytaj więcej...

Wizyta małych czytelników ze szkoły podstawowej w Chwiramie

Dodane 2 marca, 2023

Czytaj więcej...

Spotkanie autorskie z Jarosławem Leszczełowskim

Dodane 24 lutego, 2023

Czytaj więcej...

Deklaracja dostępności

Dodane 24 maja 2019

Biblioteka Publiczna w Karsiborze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie o dostępności ma swoje  zastosowanie do strony internetowej :

 

gbp.karsibor.pl 

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

 

Status: Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o

 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

TREŚCI  NIEDOSTĘPNE

 

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

PRZYGOTOWANIE  OŚWIADCZENIA  W  SPRAWIE  DOSTĘPNOŚCI

 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:  2020-09-25

 

Metoda przygotowania oświadczenia: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2020-09-25

 

INFORMACJE  ZWROTNE  I  DANE  KONTAKTOWE

 

Opis wraz z odnośnikiem mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłoszenia organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje  i treści wyłączone  z zakresu dyrektywy:

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać  udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane  osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna również określić dogodny dla niej

 

- 2 -

 

sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe, podmiot publiczny niezwłocznie  informuje o tym wnosząc żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: W przypadku problemów z dostępnością stron internetowych prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krystyna Obara.

 

Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków  przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: bibliotekakarsibor@wp.pl

 

Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób/ (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej: 507 548 712, 507 417 557

 

POSTĘPOWANIE  ODWOŁAWCZE

 

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiadomienie lub wniosek przesłany zgodnie z art.7 ust. 1 lit. b) dyrektywy: W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienie dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.  Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć także wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:  Link  do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl

 

- 3 -

 

INNE INFORMACJE OKREŚLONE W DZ. U. 2019 POZ. 848 – ART. 10.2

 

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej: 2018-08-28

 

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji: 2020-09-30

 

Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej: 

 

Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej lub aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach stron internetowych lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych dla nich funkcji:

 

SHIFT + ALT + H – Strona główna

 

SHIFT + ALT + M – Zawartość strony

 

SHIFT + ALT + F  - Wyszukiwarka

 

SHIFT + ALT + 0-9- Menu

 

Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny:

 

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:

 

Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.p

 

- 4 -

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Do obiektu prowadzą dwa wejścia, w tym jedno z podjazdem dla niepełnosprawnych Pomieszczenia biblioteki znajdują się na parterze. Wewnątrz pomieszczeń zostały zlikwidowane wszystkie progi.  Bibliotece posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. Do pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub  psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnej, oznaczeń w alfabecie Braille’a,ani też oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób  niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem znajduje się 10 miejsc parkingowych, żadnego dla osób niepełnosprawnych.. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 

ELEMENTY  DODATKOWE  DEKLARACJI  WSKAZANE  W  DZ. U. 2019 POZ. 848 -  ART. 10.5,6

 

APLIKACJE MOBILNE

 

Adres elektroniczny pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

 

POZOSTAŁE INFORMACJE

 

Wyjaśnienia dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:

 

- zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,

 

- środki zaradcze, które zostaną  podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i aplikacjach mobilnych w tym ramy czasowe wprowadzania tych  środków w życie.

 

 Formalne zatwierdzanie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności: 

 

Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępny oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodne”: 

 

Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

Biblioteka na Facebooku

Licznik odwiedzin

0160513

Ostatnie wpisy

Najnowsze komentarze

    Archiwa

    Kategorie

    Meta